بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی ومبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی ها

 

""بسمه تعالی""

مقدمه

به استناد ماده 11 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 آیین نامه های قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی وتبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران "دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت ونظارت بر صرافی ها" که از این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده می شود به شرح ذیل تصویب می گردد.

 

فصل اول : تعاریف

ماده 1- دراین دستورالعمل عناوین ذیل به جای عبارت های مربوط بکار می روند :

1-1-بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1-2-موسسه اعتباری : بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تاسیس شده وتحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد .

1-3-صرافی : شرکتی که موضوع فعالیت آن انجام عملیات صرافی باشد.

1-4-عملیات صرافی : خرید و فروش ارز اعم از نقدی یا حواله ای که حوزه مجاز انجام آنها براساس نوع صرافی اول و دوم متفاوت خواهد بود.

1-5-صرافی نوع اول : صرافی که صرفا مجاز به خرید و فروش نقدی ارز بوده و پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط این نوع صرافی ممنوع می باشد.

1-6-صرافی نوع دوم : صرافی که علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز مجاز به انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق موسسات اعتباری وارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی می باشد.

1-7-کارگزار : هرشخص دارای مجوز از مراجع قانونی در خارج از کشور که به واسطه انعقاد قرارداد با صرافی نوع دوم دارای مجوز از بانک مرکزی  نسبت به عملیات صرافی در خارج از کشور مطابق با ترتیبات تعیین شده در قرارداد ودر چارچوب قوانین ومقررات اقدام می کند.

 

1-8-خدمات ارزی برون مرزی :

1-8-1 پرداخت وجه توسط مشتری به صرافی در داخل کشور و دریافت معادل ارزی آن از کارگزار در خارج از کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی وی یا شخص ثالث.

1-8-2 پرداخت ارز توسط مشتری به کارگزار در خارج از کشور و دریافت معادل آن از صرافی در داخل کشور به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی ویا شخص ثالث.

1-9-موسسین : موسسات اعتباری و اشخاص حقیقی واجد شرایط که متقاضی اخذ اجازه نامه تاسیس و فعالیت صرافی می باشند.

1-10-اجازه نامه تاسیس : موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت صرافی در مرجع ثبتی.

1-11-اجازه نامه فعالیت : موافقت کتبی بانک مرکزی برای شروع یا ادامه فعالیت صرافی.

1-12-اجازه نامه تغییرات ثبتی : موافقت کتبی بانک مرکزی با تغییرات ثبتی صرافی در مرجع ثبتی.

 

فصل دوم : ضوابط تاسیس

ماده 2- تاسیس و ثبت صرافی با رعایت قوانین و مقررات ذیربط مصوبات شورای پول و اعتبار بخشنامه های بانک مرکزی و مفاد این دستور العمل  صرفا با اخذ مجوز از بانک مرکزی مجاز است.

ماده  3 - تاسیس صرافی توسط موسسات اعتباری با رعایت قوانین و مقررات ناظر بر آنها صرفا در قالب شرکت سهامی خاص و توسط اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی امکان پذیر است.

ماده 4 – موسسین در حوزه هایی که تاسیس صرافی در آنها حسب مقررات موجود نیازمند موافقت مراجع ذیصلاح از قبیل سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی می باشد مکلفند موافقت کتبی مراجع مزبور را به انضمام سایر مدارک مورد نیاز به بانک مرکزی ارایه نماید.

ماده 5 – تاسیس شعبه توسط صرافی ممنوع است.

 • تبصره – صرافی های موجودی که دارای شعبه میباشند موظفند حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تعطیلی شعبه خود اقدام نمایند.

ماده 6 – مکان فعالیت صرافی باید از حیث ملاحظات حفاظتی و امنیتی به تایید مراجع ذیصلاح برسد.

ماده 7 – موسسین باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

 • 7-1- دارا بودن تابعیت ایران وسکونت در ایران
 • 7-2- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور
 • 7-3- داشتن صلاحیت فردی
 • 7-4- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده در شبکه بانکی کشور
 • 7-5- نداشتن بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری
 • 7-6- تعیین تکلیف بدهی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی
 • 7-7- نداشتن سهم یا سهم الشر که در زمان تاسیس سایر صرافی ها در پنج سال گذشته منتهی به تاریخ درخواست تاسیس صرافی جدید .
 • 7-8- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویتدر هیات مدیره وهمچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشر که در سایر صرافی ها ویا مشارکت در تاسیس صرافی های دیگر
 • 7-9- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق مدیریت حسابداری و فناوری اطلاعات یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها وموسسات اعتباری غیر بانکی یا فعالیت صرافی در صرافی های مجاز.
 • 7-10- گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با صرافی طبق اعلام بانک مرکزی

ماده 8 – موسسین باید به همراه تقاضای خود مدارک واطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه و اعلام نمایند:

 • 8-1- پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل
 • 8-2- مبلغ سرمایه پیشنهادی ونحوه تامین آن
 • 8-3- اساسنامه نمونه پس از تکمیل
 • 8-4- صورت جلسه هیات موسس
 • 8-5- نام ومشخصات میزان تحصیلات و سابقه فعالیت موسسین با ذکر میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه که در شرکت تضامنی به ضمیمه مدارک مثبته.
 • 8-6- نام ومشخصات میزان تحصیلات سابقه فعالیت سمت های قبلی وسمت پیشنهادی مدیر یا مدیران پیشنهادی صرافی به ضمیمه مدارک مثبته.
 • 8-7- گواهی عدم سو پیشینه کیفری موسسین مدیر و یا مدیران پیشنهادی.
 • 8-8- تعهدنامه هر یک از موسسین و مدیران پیشنهادی مبنی بر نداشتن سمت به عنوان مدیر عامل عضو هیات مدیره موسس سهامدار یا شریک در صرافی دیگر و عدم شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل در خصوص مدیر یا مدیران پیشنهادی و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهدنامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی.
 • 8-9- معرفی نامه از مراجعی که تاسیس و فعالیت صرافی منوط به اخذ مجوز از آنها می باشد.
 • 8-10- سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی.

 

فصل سوم : ارکان صرافی

سهامداران ، شرکا ، هیات مدیره و مدیر عامل

ماده 9- سهامداران شرکا اعضا هیئت مدیره و مدیر عامل صرافی باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

 • 9-1- دارا بودن تابعیت ایران وسکونت در ایران
 • 9-2- سکونت در شهر محل فعالیت صرافی برای مدیر عامل
 • 9-3- پیرو یکی از ادیان رسمی کشور
 • 9-4- داشتن حد اقل 25 سال تمام برای اعضا هیات مدیره و حداقل 30سال تمام برای مدیر عامل صرافی
 • 9-5- داشتن صلاحیت فردی
 • 9-6- نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده در شبکه بانکی کشور
 • 9-7- نداشتن بدهی غیر جاری به موسسات اعتباری
 • 9-8- تعیین تکلیف بدهی مالیاتی با سازمان امور مالیاتی
 • 9-9- نداشتن سمت مدیر عامل عدم عضویت در هیات مدیره و همچنین نداشتن همزمان سهم یا سهم الشرکه در سایر صرافی ها و یا مشارکت در تاسیس صرافی های دیگر.
 • 9-10- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بانکداری اقتصاد حقوق مدیریت حسابداری و فناوری اطلاعات یا حداقل پنج سال سابقه فعالیت بانکی در بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی یا فعالیت صرافی در صرافی های مجاز یا سابقه کاری مرتبط برای مدیر عامل وسایر ارکان صرافی.
 • 9-11- گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با صرافی طبق اعلام بانک مرکزی

 

تبصره 1- در خصوص سهامداران دارای کمتر از یک درصد سهام صرافی موسسه اعتباری احراز شرایط موضوع بندهای 9-5 الی 9-11 این ماده الزامی نمی باشد.

تبصره 2 – هیئت مدیره مدیر عامل وشرکای فعلی صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که واجد شرایط مندرج در بند 9-10 این ماده نباشند موظفند حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ تصویب این دستورالعمل وضعیت خود را با مفاد بند  یاد شده  تطبیق دهند.

 

ماده 10 – سهامداران شرکا اعضا هیئت مدیره ومدیر عامل باید به همراه تقاضای خود مدارک و اطلاعات زیر را به بانک مرکزی ارایه نمایند :

 • 10-1- پرسشنامه بانک مرکزی پس از تکمیل .
 • 10-2- صورت جلسه مجمع عمومی.
 • 10-3- نام ومشخصات میزان تحصیلات و سابقه فعالیت با ذکر میزان سرمایه در شرکت سهامی خاص یا سهم الشرکه در شرکت تضامنی به ضمیمه مدارک مثبته.
 • 10-4- گواهی عدم سو پیشینه کیفری
 • 10-5- تعهدنامه مبنی بر نداشتن سمت به عنوان مدیرعامل  عضو هیات مدیره موسس سهامدار یا شریک در صرافی دیگر و همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری از هیچ نوع و تعهدنامه و التزام کتبی مبنی بر انجام عملیات صرافی طبق مفاد این دستورالعمل و سایر موارد به تشخیص بانک مرکزی .
 • 10-6- تعهد نامه مبنی بر موافقت با اقدام بانک مرکزی در مطالبه وجه ضمانت نامه بانکی در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جمله عدم تمدید ضمانت نامه بانکی توسط صرافی.
 • 10-7- سایر مدارک و اطلاعات ضروری به تشخیص بانک مرکزی.

 

فصل چهارم : سرمایه

ماده 11 – حداقل مبلغ سرمایه اولیه به منظور تاسیس صرافی نوع اول مبلغ پنجاه میلیارد ریال و صرافی نوع دوم و صرافی متعلق به موسسه اعتباری مبلغ دویست میلیارد ریال تعیین می گردد که لازم است قبل از ثبت صرافی تماما به صورت نقدی نزد بانک مرکزی تودیع گردد.

 • تبصره 1- حداقل 90درصد از سرمایه صرافی موسسه اعتباری باید باید متعلق به موسسه اعتباری باشد.
 • تبصره 2- صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی که سرمایه ثبتی آنها کمتر از مبلغ سرمایه موضوع این ماده است موظفند حداقل طی مدت یکسال از تاریخ تصویب این دستورالعمل نسبت به افزایش سرمایه ثبتی حداقل به میزان سرمایه مقرر در این ماده اقدام نمایند.
 • تبصره 3 – در صورتی که سرمایه صرافی به دلیل زیان از حداقل مقرر این دستورالعمل کمتر گردد صرافی موظف است حداقل طی مدت سه ماه سرمایه خود را تکمیل نماید.

ماده 12- صرافی موظف است معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی دارایی غیر منقول (براساس 70 درصد ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک مرکزی ) به نام صرافی ثبت و یا معادل همین ارزش گواهی مسدودی سپرده نزد موسسات اعتباری به بانک مرکزی ارایه نماید.

 • تبصره 1 – ارایه ترکیبی از موارد مذکور معادل 50 درصد از سرمایه ثبتی صرافی بلا مانع میباشد.
 • تبصره 2 – صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی که فاقد شرایط مندرج در این ماده می باشند موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این دستورالعمل نسبت به انطباق وضعیت خود با مفاد این ماده و تبصره یک آن اقدام نمایند.
 • تبصره 3 – در صورت افزایش سرمایه ثبتی صرافی در هر زمان  رعایت مفاد این ماده الزامی می باشد.

 

فصل پنجم: اجاره نامه

ماده 13 – بانک مرکزی در صورت تایید اساسنامه احراز صلاحیت موسسین شرکا و سهامداران اعضای هیات مدیره و مدیر عامل صرافی تودیع کامل سرمایه و احراز سایر شرایط موضوع این دستورالعمل نسبت به صدور اجازه نامه تاسیس اقدام می نماید.

ماده 14 – اجازه نامه تاسیس صرافی صرفا به منظور انجام امور ثبتی صادر می شود و شروع به فعالیت صرافی منوط به کسب اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی است.

ماده 15 – مدت اعتبار اجازه نامه تاسیس حداکثر شش ماه پس از صدور است.

ماده 16 – صرافی موظف است پس از ثبت و تاسیس حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام نماید.

 • تبصره – در صورتی که صرافی پس از گذشت شش ماه از تاریخ ثبت نسبت به اخذ اجازه نامه فعالیت از بانک مرکزی اقدام ننماید و یا موجبات اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی را فراهم نسازد ضمن کان لم یکن تلقی شدن اجازه نامه تاسیس و عدم صدور اجازه نامه فعالیت صرافی موظف به انحلال قانونی شرکت است.

ماده 17 – بانک مرکزی پس از دریافت اساسنامه ثبت شده نسخه ای از گواهی ثبت مرجع ثبتی و آگهی ثبت در روزنامه رسمی یا رسید روزنامه رسمی مبنی بر دریافت آگهی ثبت مدارک مثبته موضوع ماده (12) و ماده (21) این دستورالعمل و سایر مدارک لازم و اسامی صاحبان امضای مجاز نسبت به صدور اجازه نامه فعالیت اقدام می نماید.

 • تبصره  -  اجازه نامه فعالیت برای بار اول با مدت اعتبار یک سال صادر و اعطا میگردد و برای دفعات بعد و در صورت تایید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی با مدت اعتبار حداکثر سه سال قابل تمدید می باشد .

ماده 18- بانک مرکزی در صورتی که تشخیص دهد موسسین قادر به تاسیس و راه اندازی صرافی نمی باشند و یا اطلاعات کذب و نادرست ارایه نموده اند حسب مورد از صدور اجازه نامه تاسیس و یا فعالیت خودداری می نماید.

ماده 19- اجازه نامه های صادره توسط بانک مرکزی به هیچ وجه و در قالب هیچ یک از عقود قابل انتقال به غیر نمی باشد.

 

فصل ششم : فعالیت

ماده 20- هرگونه فعالیت در زمینه عملیات صرافی موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی است صرافی صرفا مجاز به فعالیت در چارچوب مفاد این دستورالعمل قوانین و مقررات مربوط و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد .

ماده 21- به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صرافی موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد با سررسید دو ساله به نفع بانک مرکزی به میزان 50 درصد آخرین سرمایه ثبتی می باشد.

 •  تبصره 1- صرافی موظف است قبل از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه بانکی نسبت به تمدید آن اقدام نماید.
 • تبصره 2- وثایقی که صرافی بابت ضمانت نامه بانکی به موسسه اعتباری ارائه می دهد نباید دارایی غیر منقول ثبت شده به نام صرافی و یا گواهی مسدودی سپرده موضوع (12) این دستورالعمل باشد.

ماده 22- انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی واجازه نامه فعالیت صرافی ممنوع می باشد.

ماده 23- مدیر عامل و اعضای هیات مدیره صرافی مسوول هر نوع عملیات صرافی در محل صرافی می باشند.

ماده 24- جا به جایی و انتقال صرافی از شهری که به استناد اجازه نامه تاسیس در آن ایجاد شده است به سایر نقاط ممنوع می باشد.

ماده 25- صرافی موظف است "اجازه نامه فعالیت " را در محل صرافی به طور واضح در معرض دید عموم قرار دهد.

ماده 26- صرافی موظف است نرخ های خرید و فروش ارزها توسط بانک مرکزی و سایر اطلاعات مورد نیاز مشتریان را در محل صرافی  به طور واضح در معرض دید عموم قرار دهد.

ماده 27- صرافی مجاز به انجام معامله با کلیه ارزها می باشد مگر اینکه بانک مرکزی معامله یک یا چند ارز را ممنوع اعلام کرده باشد.

ماده 28- صرافی مجاز به انجام عملیات بانکی از جمله دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان و یا اعطای تسهیلات و همچنین پیش خرید و یا پیش فروش ارز و انجام سایر معاملات سلف نمی باشد.

 • تبصره – انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی توسط صرافی ممنوع می باشد.

ماده 29- مجموع تعهدات مالی ناشی از حواله های صادره به مشتریان در هیچ زمانی نباید از دو برابر میزان آخرین سرمایه ثبتی صرافی فراتر رود.

ماده 30- صرافی موظف است کلیه رویدادهای مالی خود را بر اساس قوانین و مقررات موجود و در چارچوب استانداردهای حسابداری روزانه ثبت و ضبط نماید.

ماده 31- صرافی موظف است آمار و اطلاعات کلیه معاملات و خرید وفروش ارز خود اعم از معاملات نقدی حواله ای یا توسط کارگزار را بر اساس نوع ارز به انضمام مشخصات خریداران و فروشندگان در سامانه نظارت  ارز (سنا) ودر دیگر چارچوب های تعیین شده توسط بانک مرکزی ارسال واعلام نماید.

ماده 32- صرافی موظف است گزارش حسابرس معتمد بانک مرکزی را همراه با صورت های مالی سالانه حسابرسی شده ویادداشت های همراه حداکثر تا چهار ماه بعد از پایان سال مالی به بانک مرکزی ارسال نمایند.

 • تبصره – صرافی مکلف است صورت های مالی میان دوره ای به همراه گزارش حسابرس معتمد بانک مرکزی تا پایان آبان ماه به بانک مرکزی ارسال نماید.

ماده 33- صرافی در قبال انجام هر نوع عملیات صرافی ملزم به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضای مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری می باشد.

ماده 34- صرافی مکلف است کلیه وجوه متعلقبه صرافی اعم از ریالی و یا ارزی را صرفا در حسابی بهنام صرافی نزد موسسات اعتباری نگهداری نماید و مشخصات تمام حساب های خود را به بانک مرکزی اعلام دارد. واریز و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی در حساب های دیگر و از جمله حساب شرکا یا سهامداران ممنوع است.

ماده 35- نام ثبتی صرافی باید به طور کامل با ذکر نوع شرکت (تضامنی یا سهامی خاص) و شماره ثبت شرکت در کلیه امور تبلیغاتی مکاتبات فاکتورها رسیدها و مهرهای صرافی درج گردد.

ماده 36- استفاده از عنوان ویا کلمه "بانک" یا " موسسه اعتباری غیر بانکی" در نام صرافی و یا استفاده از نشانه های متعلق به بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در تیلیغات ممنوع می باشد.

ماده 37- صرافی موظف است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ صدور "اجازه نامه فعالیتنسبت به شروع فعالیت اقدام و مراتب را به صورت کتبی به بانک مرکزی اعلام  نماید.

ماده 38- توقف فعالیت صرافی برای مدتی بیش از ده روز صرفا با موافقت بانک مرکزی مجاز است.

ماده 39- حضور مدیر عامل یا یکی از اعضای هیات مدیره در محل صرافی الزامی است.

ماده 40- صرافی مکلف است براساس دستورالعمل های مرتبط و بارعایت سقف مقرر معاملات نسبت به شناسایی و احراز هویت مشتری نحوه انجام معاملات ثبت نگهداری و ارسال آمار و اطلاعات مربوط به عملیات صرافی به بانک مرکزی واتخاذ ترتیبات آموزش کارکنان اقدام نماید.

 

فصل هفتم : نظارت

ماده 41- مسوولان صرافی موظفند امکان رسیدگی های لازم را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم نمایند و کلیه اسناد مدارک و دفاتر خود را جهت این گونه رسیدگی ها ارایه دهند.

ماده 42- درصورت وقوع هریک از موارد ذیل توسط صرافی بانک مرکزی می تواند حسب مورد نسبت به تذکر کتبی اخطار کتبی توقف برخی فعالیتهای صرافی تغییر نوع صرافی سلب صلاحیت اعضای هیات مدیره و مدیر عامل تعلیق یا ابطال اجازه نامه فعالیت و یا سایر اقدامات قانونی اقدام نماید:

 • 42-1- تخطی از مفاد این دستورالعمل سایر مقررات ذیربط و تعهدنامه های ارائه شده .
 • 42-2- عدم ایفای بدهی ها و تعهدات نسبت به مشتریان
 • 42-3- انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی توسط صرافی نوع اول
 • 42-4- عدم ارایه اطلاعات از سوی صرافی و یا ارایه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده توسط موسسین مدیران شرکا و یا سهامداران صرافی به بانک مرکزی
 • 42-5- انحلال ویا ور شکستگی صرافی

تبصره 1- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل چنانچه صرافی ظرف مدت ده روز کاری نسبت به معرفی اعضای جدید هیات مدیره و یا مدیر عامل جدید اقدام ننماید اجازه نامه فعالیت صرافی تعلیق خواهد شد.

تبصره 2- در صورت سلب صلاحیت هر یک از اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل صرافی اشخاص مزبور نمی توانند تا مدت دو سال به عنوان عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل هیچ یک از صرافی ها تعیین شوند.

تبصره 3- نحوه اعمال اقدامات مندرج در این ماده بر اساس شیوه نامه ای خواهد بود که به تصویب بانک مرکزی می رسد.

ماده 43- بانک مرکزی باید در مواردی که تمام یا بخشی از فعالیت یک شخص حقیقی یا حقوقی را مصداق عملیات صرافی بدون اخذ مجوز از آن بانک تشخیص دهد و یا در صورت امتناع صرافی از توقف فعالیت پس از صدور حکم تعلیق ابطال یا اتمام مدت اعتبار مجوز صرافی علاوه بر مطالبه وجه ضمانت نامه  بانکی با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم را به منظور متوقف نمودن فعالیت های آن شخاص به مورد اجرا گذارد.

 

فصل هشتم : سایر موارد

ماده 44- دارایی های صرافی نباید به عنوان وثیقه هرگونه تعهدی دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 45- تمدید اجازه نامه فعالیت صرافی هایی که قبل از تصویب این دستورالعمل تاسیس شده اند منوط به رعایت مفاد این دستورالعمل خواهد بود.

ماده 46- هرگونه تغییرات ثبتی صرافی از جمله تغییر در مفاد اساسنامه و میزان سرمایه منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی واخذ اجازه نامه تغییرات ثبتسی از این بانک می باشد.

ماده 47- مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است تابع قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون پولی و بانکی کشور قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه های آن قانون مبارزه با پولشویی آیین نامه اجرایی و دستور العمل های مرتبط با آن سایر قوانین و مقررات ذیربط و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه و همچنین مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی می باشد.

ماده 48- از تاریخ لازو الاجرا شدن این دستورالعمل "دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی هاموضوع مصوبه یک هزار و یک صد و شانزدهمین جلسه مورخ 9/6/1389 شورای پول واعتبار احکام مرتبط با صرافی در دستور العمل اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ 13/6/1379 شورای پول و اعتبار که مغایر با این دستورالعمل است و همچنین دیگر مصوبات مغایر با این دستورالعمل منسوخ می گردد.

 

این دستورالعمل مشتمل بر 48 ماده و 18 تبصره در یک هزار و یک صد و شصت و چهارمین جلسه مورخ 1/5/1392 شورای پول واعتبار به تصویب رسید.              

عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.