همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 1 )
1. بسیاری از مباحث و مسائل ضروری و مهم که احتیاج به بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری کلی و جامع داشتند در این سمینار مطرح شدند.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 2 )
2. برگزاری همایشهای این چنینی بر افزایش آگاهی کارمندان مؤثر است.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 3 )
3. موضوعات مطرح شده در سخنرانی ها با اهداف همایش همسو و مرتبط بود.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 4 )
4. شرکت در این همایش به میزان قابل توجهی بر آگاهی متقابل مدیران و کارمندان مؤثر بوده است.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 5 )
5. سطح علمی سخنرانان را بطورکلی خوب ارزیابی می کنم.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 6 )
6. سخنرانان توانستند با توجه به وقت محدود، بهترین ارائه را جهت انتقال مفاهیم در زمینه های مختلف داشته باشند.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 7 )
7. نحوه بیان و تأثیرگذاری سخنرانان را بطورکلی مطلوب می دانم.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 8 )
8. مطالب روان شناسی مطرح شده به میزان قابل توجهی می تواند به روند کار در شعب و ارتباط با مشتری مؤثر واقع شود.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 9 )
9. مفاهیم بیان شده در هر سمینار نسبت به سمینار قبل، روند صعودی داشته (هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ شکل ارائه) و کاربردی است.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 10 )
10. درصد قابل توجهی از موضوعات مورد بحث در این همایش جنبه کاربردی داشته و می توان به راحتی در حین کار این موارد را اجرا نمود.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 11 )
11. میزان مشارکت شرکت کنندگان در همایش را در مجموع مثبت ارزیابی می کنم.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 12 )
12. مدیریت زمان در برگزاری سمینار بسیار خوب رعایت شده بود.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 13 )
13. این همایش از نظر کیفی در سطح مطلوب برگزار شد.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 14 )
14. اگر قبل از برگزاری همایش، نظرخواهی مختصری از پیشنهادات کارمندان نسبت به موضوعات مورد نظر جهت ارائه در همایش شود، بهتر است.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 15 )
15. علت حضور اینجانب در این همایش صرفاً جهت کسب امتیاز است.


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 16 )
16. با برگزاری جلسات با توالی منظم ...........


همایش سراسری کارکنان مشهد ( شماره 17 )
17. مکان برگزاری همایش به میزان بسزایی در ترغیب اینجانب در شرکت در آن تأثیرگذار بود.


اطلاع رسانی
نحوه اطلاع رسانی و راهنمائی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست شما ، چگونه بوده است ؟


نحوه رسیدگی به امور مشتریان
نحوه انجام کارهایتان را از نظر سرعت و دقت ( خرید ، فروش و حوالجات و ....) در این شرکت چگونه ارزیابی می کنید ؟


پاسخگویی و رفتار کارکنان
پاسخگویی و رفتار کارکنان شرکت در قبال مشتریان از دیدگاه شما چگونه است ؟


1 2 صفحه:
عضویت در خبرنامه
     
Powered By Sepehr Exchange Co. Copyright © 2012 All rights reserved.